Kancelaria Bonalex

kancelaria grodzisk mazowiecki

Adwokat sprawy administracyjne Grodzisk Mazowiecki

Adwokat może pomagać swoim klientom w sprawach związanych z prawem administracyjnym, takich jak odwołania od decyzji administracyjnych, skargi i pozwy przeciwko organom administracji publicznej oraz innymi kwestiami dotyczącymi prawa administracyjnego. Celem adwokata jest zabezpieczenie interesów swojego klienta i pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozwiązania.

Postępowania administracyjne dotyczą spraw, w których stronami są obywatele i organy administracji publicznej. W tych sprawach strony stają przed wyzwaniami związanymi
z zapewnieniem równego traktowania, zachowaniem prawa do wyrażania swoich stanowisk
i ochrony interesów. Niektóre z głównych problematyk w sprawach administracyjnych to:

 1. Procedury administracyjne: Procedury administracyjne, takie jak odwołania od decyzji, są często skomplikowane i bywają trudne do zrozumienia
 2. Utrzymywanie równowagi między interesem publicznym a prywatnym: W wielu sprawach administracyjnych należy zachować równowagę między interesem publicznym a prywatnym, co może być skomplikowane
 3. Niezależność i bezstronność sądu administracyjnego: Sądy administracyjne powinny zachować niezależność i bezstronność w swoich decyzjach, co czasami może być trudne, szczególnie w sytuacjach, gdy istnieją silne naciski ze strony organów administracji publicznej
 4. Dostępność i przyspieszenie postępowań: W niektórych przypadkach postępowania administracyjne są długie i skomplikowane, co może prowadzić do opóźnień w uzyskaniu decyzji

Adwokat może pomagać swoim klientom w zrozumieniu i przejściu przez te i inne problemy związane z postępowaniami administracyjnymi, zabezpieczając ich interesy i pomagając im uzyskać sprawiedliwe rozwiązanie.

Sprawy administracyjne – zakres zagadnień dla adwokata

Pomoc adwokata nie jest konieczna w każdej sprawie administracyjnej, ale może być przydatna w wielu sytuacjach, w których wynik sprawy ma istotne konsekwencje dla strony. Adwokat specjalizujący się w sprawach administracyjnych może pomagać w następujących kwestiach:

 1. Skargi na decyzje administracyjne: adwokat może pomagać w złożeniu skargi na decyzje administracji, takie jak odmowa wydania pozwolenia, decyzja o odmowie przyznania świadczenia czy decyzja dotycząca wywłaszczenia nieruchomości
 2. Odwołania od decyzji administracyjnych: adwokat może pomagać w złożeniu odwołania od decyzji administracji, które zostały wydane na niekorzyść strony
 3. Postępowania administracyjne: adwokat może reprezentować swojego klienta w postępowaniach administracyjnych, takich jak postępowanie w sprawie wydania decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości czy postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę
 4. Spory z administracją: adwokat może pomagać swoim klientom w rozwiązywaniu sporów z administracją, takich jak spory dotyczące płatności podatków, opłat i innych opłat administracyjnych

Adwokat specjalizujący się w sprawach administracyjnych będzie znać prawo i procedury administracyjne, co pozwoli mu pomóc swojemu klientowi w rozwiązaniu sporu z administracją i uzyskaniu najlepszego możliwego wyniku.

Kancelaria Adwokacka BonaLex posiada doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego. Jeżeli więc szukają Państwo adwokata w sprawach administracyjnych w Grodzisku Mazowieckim, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Adwokat Izabela Miryn niejednokrotnie reprezentowała klientów przed różnymi organami administracji publicznej, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dzięki temu może zapewnić Państwu skuteczną pomoc i opiekę prawną w sprawach administracyjnych.

Sprawy administracyjne dotyczą działań i decyzji organów administracji publicznej, takich jak urzędy państwowe, samorządowe i inne agencje rządowe. Mogą one dotyczyć wielu różnych kwestii, takich jak np.:

 • wydawanie pozwoleń i zezwoleń
 • decyzje dotyczące planowania i zabudowy
 • decyzje o ochronie środowiska
 • decyzje o wydatkowaniu środków publicznych
 • decyzje dotyczące wykorzystania i zagospodarowania terenów

W sprawach administracyjnych strony mogą wystąpić z wnioskami, odwołaniami lub skargami dotyczącymi decyzji organów administracji publicznej. W takich przypadkach sprawy te mogą być rozpatrywane przez sądy administracyjne. W niektórych przypadkach spory te mogą być rozwiązywane poza sądem, np. poprzez mediację lub negocjacje.

Adwokat od spraw administracyjnych – kompleksowa obsługa prawna

Prawo administracyjne to bardzo szeroka i rozbudowana gałąź prawa. Reguluje ona stosunki prawne, które powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Adwokat od spraw administracyjnych w Grodzisku Mazowieckim Izabela Miryn zapewnia kompleksową obsługę prawną i reprezentację przed organami administracji publicznej. Znajomość przepisów prawnych, procedur administracyjnych, a także bogate doświadczenie i skrupulatność pozwala jej wspierać klientów w sprawach z zakresu m.in. prawa budowlanego, prawa imigracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa spółdzielczego, prawa wodnego, prawa zamówień publicznych, bezczynności organów i przewlekłości postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne można podzielić na następujące rodzaje:

 • ogólne
 • w sprawach o ustalenie właściwości
 • w sprawach nakładania kar pieniężnych
 • w sprawach o wydawanie zaświadczeń (dział VII Kodeksu postępowania administracyjnego)
 • w sprawach skarg i wniosków (dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego)
 • z zakresu europejskiej współpracy administracyjnej (dział VIIIa Kodeksu postępowania administracyjnego)
 • w sprawach petycji (Ustawa o petycjach)
 • w sprawach podatkowych (Ordynacja podatkowa)
 • w sprawach z zakresu ochrony środowiska (Prawo ochrony środowiska)
 • w sprawie dostępu do informacji niejawnych (Ustawa o ochronie informacji niejawnych)

Rola adwokata w sprawach administracyjnych

Adwokat może odgrywać ważną rolę w sprawach administracyjnych, w tym:

 • Doradztwo prawne: Adwokat może doradzać swojemu klientowi w kwestiach prawnych dotyczących spraw administracyjnych, w tym w zakresie praw i obowiązków klienta
 • Reprezentacja: Adwokat może reprezentować swojego klienta przed organami administracji publicznej i w sądach administracyjnych, występować w jego imieniu i przedstawiać jego argumenty
 • Pomoc w uzyskaniu dokumentów: Adwokat może pomagać swojemu klientowi w uzyskaniu niezbędnych dokumentów i informacji potrzebnych do rozwiązania sprawy administracyjnej
 • Pomoc w negocjacjach: Adwokat może pomagać swojemu klientowi w negocjacjach z organami administracji publicznej i innymi stronami, w celu uzyskania najlepszego dla niego rozwiązania

Adwokat może pomóc swojemu klientowi w ochronie jego praw i interesów w sprawach administracyjnych, a także zapewnić, że postępowanie administracyjne jest prowadzone zgodnie z prawem. W razie potrzeby adwokat może także występować w imieniu swojego klienta przed sądem administracyjnym i uzyskać dla niego odszkodowanie lub inne korzystne rozstrzygnięcie.

Adwokat prawo administracyjne – zakres spraw

Obsługa prawna adwokata od prawa administracyjnego w Grodzisku Mazowieckim, w Kancelarii Adwokackiej BonaLex obejmuje m.in.:

 • reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym (przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • sporządzanie odwołań od wydanych już decyzji przez odpowiednią jednostkę publiczną
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje administracyjne, postanowienia czy uchwały organów samorządu terytorialnego
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • sporządzanie wniosków kierowanych do organów administracji publicznej
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • sporządzanie wniosków o wydanie decyzji urzędowej
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia administracyjne

Kancelaria prawo administracyjne – pomoc prawna

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach administracyjnych obejmuje:

 • udział w postępowaniu przed organami administracji państwowej (pomoc w gromadzeniu dokumentacji, sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, wniosków o wznowienie postępowania, o stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji, a także ponagleń)
 • udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (sporządzanie skarg na rozstrzygnięcia organów drugiego stopnia, skarg na przewlekłość postępowania, skarg kasacyjnych)
 • porady prawne, opinie prawne