Kancelaria Bonalex

kancelaria grodzisk mazowiecki

Adwokat sprawy cywilne Grodzisk Mazowiecki

Prawo cywilne jest dziedziną prawa, która reguluje stosunki prawne między osobami prywatnymi, takie jak umowy, własność, dziedziczenie i odpowiedzialność cywilnoprawna. Jest ono odpowiedzialne za regulację prywatnych interesów obywateli i dotyczy różnych dziedzin życia, takich jak rodzina, majątek i kontrakty.

Sprawy cywilne – jakich kwestii dotyczą?

Adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych może pomagać swoim klientom w wielu różnych kwestiach prawnych, jak między innymi:

 1. Odszkodowania: adwokat może pomagać swoim klientom w uzyskaniu odszkodowań za szkody, jakie ponieśli w wyniku wypadku lub w inny sposób
 2. Spory sąsiedzkie: adwokat może pomagać w rozwiązywaniu sporów dotyczących granic działek, uciążliwości sąsiedzkich i innych kwestii związanych z sąsiedztwem
 3. Spory związane z dziedziczeniem: adwokat może pomagać w rozstrzyganiu spraw dotyczących dziedziczenia i rozdzielania majątku po śmierci bliskiej osoby
 4. Spory związane z nieruchomościami: adwokat może pomagać w rozwiązywaniu spraw dotyczących nieruchomości, takich jak kupno-sprzedaż, dzierżawa i inne
 5. Pozwy o zapłatę: adwokat może pomagać swoim klientom w dochodzeniu należności od dłużników poprzez wniesienie pozwu o zapłatę

Adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych będzie reprezentować swojego klienta przed sądem i innymi organami, a także pomagać w przygotowaniu i przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów i dowodów. Pomoc adwokata w sprawach cywilnych jest ważna, ponieważ prawo cywilne jest skomplikowane i wymaga wiedzy specjalisty.

Adwokat w prawie cywilnym jest doradcą i obrońcą interesów swojego klienta, dbając o to, by prawa i obowiązki każdej strony były przestrzegane i respektowane. Pomaga swoim klientom w rozwiązywaniu sporów i w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za szkody. Może również pomagać w negocjowaniu i zawieraniu umów. W niektórych przypadkach adwokat udziela również wsparcia w mediacji, aby pomóc w rozwiązaniu sporu bez konieczności wystąpienia na drogę sądową.

Kancelaria Adwokacka BonaLex z Grodziska Mazowieckiego świadczy usługi z zakresu prawa cywilnego. Dzięki biegłej znajomość norm tej gałęzi prawa, jak również zasad rządzących procedurą sądową oraz dzięki doświadczeniu, adwokat Izabela Miryn zapewnia klientom rzetelne wsparcie w sprawach cywilnych, także tych, które cechują się wysokim stopniem skomplikowania. Do każdego przypadku podchodzi z ogromną starannością, rozwagą oraz skrupulatnością i robi wszystko, by wynik postępowania był jak najbardziej korzystny dla każdego z klientów. Zapewnia pełną ochronę ich interesów w postępowaniu przed sądami.

Adwokat do spraw cywilnych – profesjonalna obsługa prawna

Adwokat od spraw cywilnych w Grodzisku Mazowieckim Izabela Miryn, prowadząca Kancelarię Adwokacką BonaLex, oferuje profesjonalną obsługę prawną, która obejmuje przede wszystkim:

 • udzielanie porad prawnych
 • wstępne przygotowanie koncepcji prowadzenia sporu i taktyki procesowej
 • sporządzanie projektów pism i umów
 • reprezentowanie przed sądem
 • bieżącą analizę toczącego się postępowania

Prawo cywilne jest to zdecydowanie najbardziej rozbudowana gałąź prawa, która reguluje stosunki między podmiotami prawa prywatnego i odnosi się do bardzo wielu dziedzin naszego życia. Warto jednak pamiętać, że przepisy prawa cywilnego często ulegają zmianom, dlatego tak istotne jest, by adwokat od spraw cywilnych był zawsze na bieżąco. Kancelaria Adwokacka BonaLex dokłada wszelkich starań, by zapewnić swoim klientom rzetelną pomoc, zgodną z obowiązującym stanem prawnym.

Adwokat prawo cywilne – zakres spraw

Adwokat Izabela Miryn w sprawach cywilnych, które prowadzi w Kancelarii Adwokackiej BonaLex, skupia się na kwestiach dotyczących m.in.:

 • prawa osobowego, np. uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu czy ubezwłasnowolnienie
 • prawa rzeczowego, np. sprawy o ochronę własności i posiadania oraz związane z tym roszczenia, takie jak eksmisja czy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, jak również sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie oraz użytkowanie wieczyste
 • prawa spadkowego, np. dochodzenie zachowku, podważenie testamentu czy przeprowadzenia działu spadku
 • prawa zobowiązań, np. sporządzanie i opiniowanie umów, sprawy o zapłatę, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, dochodzenie kar umownych, sprawy z rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, sprawy gwarancyjne
 • prawa rodzinnego, np. rozwód, kwestia ojcostwa, kwestia władzy rodzicielskiej, przysposobienie czy obowiązki alimentacyjne

Sprawy z powództwa cywilnego – pomoc prawna

Pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej BonaLex w sprawach cywilnych obejmuje:

 • udział w postępowaniu pozaprocesowym i przedsądowym (porady prawne, opinie prawne, udział w negocjacjach i mediacjach, sporządzenie umów, ugód)
 • udział w postępowaniu sądowym (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski o zabezpieczenie roszczenia, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, sprzeciwy od nakazów zapłaty i od wyroków zaocznych, ugody, aktywne zastępstwo na rozprawach lub posiedzeniach, środki odwoławcze)
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym (wnioski egzekucyjne, skargi na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne)