Kancelaria Bonalex

kancelaria grodzisk mazowiecki

Adwokat sprawy karne Grodzisk Mazowiecki

Obrońca jest strażnikiem prawa i gwarantem sprawiedliwości. Jest on zobowiązany do udowadniania niewinności swojego klienta oraz do obrony jego praw i wolności przed nieuzasadnionymi oskarżeniami, a także represjami ze strony państwa.

Szukają Państwo pomocy adwokata w sprawie karnej w Grodzisku Mazowieckim? Wybierając Kancelarię Adwokacką BonaLex, mogą Państwo liczyć na rzetelne, konsekwentne i efektywne działania. Adwokat Izabela Miryn zapewnia pomoc prawną w formie obrony zarówno po stronie podejrzanego, oskarżonego, jak i jako pełnomocnik pokrzywdzonego czy też oskarżyciel posiłkowy.

Adwokat od spraw karnych – działamy na każdym etapie postępowania

Adwokat Izabela Miryn udziela wsparcia na każdym etapie postępowania w sprawach karnych. Zapewnia doradztwo, a także przygotowuje strategię obrony w toku postępowania. Udziela również pomocy osobom pokrzywdzonym. Adwokat w sprawach karnych w Grodzisku Mazowieckim bierze czynny i aktywny udział w sprawie już od pierwszych czynności procesowych.

Profesjonalna pomoc prawna świadczona przez adwokata do spraw karnych Izabelę Miryn rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego i obejmuje uczestnictwo w czynnościach śledztwa lub dochodzenia, w tym przede wszystkim w przesłuchaniach podejrzanych, pokrzywdzonych i świadków czy w oględzinach. Powierzenie prowadzenia sprawy adwokatowi jest szczególnie ważne w sprawach karnych, w których w stosunku do klienta stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Na każdym etapie sprawy adwokat pozostaje w bezpośrednim kontakcie z osadzonym, odwiedzając go w areszcie czy zakładzie karnym.

Pomoc prawna adwokata od spraw karnych w Kancelarii Adwokackiej BonaLex obejmuje:

 • postępowanie przygotowawcze, obejmujące śledztwo lub dochodzenie
 • postępowanie jurysdykcyjne (sądowe), w tym ewentualne postępowanie odwoławcze
 • postępowanie wykonawcze – po zapadnięciu w sprawie prawomocnego orzeczenia sądowego

W postępowaniu karnym zostały przewidziane także środki prawne, które umożliwiają podważenie decyzji sądu, jak również poddanie jej kontroli innego organu procesowego czy też pozbawienie jej mocy prawnej. Zalicza się do nich: apelację, zażalenie oraz sprzeciw. Ponadto do kontroli prawomocnych orzeczeń przeznaczone zostały również nadzwyczajne środki zaskarżenia, takie jak chociażby kasacja do Sądu Najwyższego oraz wniosek o wznowienie postępowania. Na tych etapach Kancelaria Adwokacka BonaLex także zapewnia profesjonalne wsparcie adwokata karnego w Grodzisku Mazowieckim.

Reprezentacja klientów w postępowaniu karnym to także udział adwokata w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, a  w dalszej kolejności oskarżyciela posiłkowego i dążenie do uzyskania na jego rzecz rekompensaty za krzywdy wywołane przestępstwem (nawiązka, zadośćuczynienie). Adwokat Izabela Miryn występuje także w sprawach karnych w roli pełnomocnika oskarżycieli prywatnych.

Adwokat prawo karne – zakres spraw

Adwokat do spraw karnych Izabela Miryn reprezentuje klientów w sprawach dotyczących m.in.

 • Przestępstwa przeciwko mieniu:
  • kradzież, kradzież z włamaniem (art. 278 i 279 Kodeksu karnego)
  • rozbój (art. 280 Kodeksu karnego)
  • kradzież rozbójnicza (art. 281 Kodeksu karnego)
  • wymuszenie rozbójnicze (art. 282 Kodeksu karnego)
 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:
  • spowodowanie rozstroju zdrowia (art. 156 i 157 Kodeksu karnego)
  • udział w bójce lub pobiciu, narażenie na utratę życia lub zdrowia (art. 158, 159, 160 Kodeksu karnego)
  • znęcanie (art. 207 Kodeksu karnego)
  • znęcanie się nad zwierzętami (art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt)
  • groźby karalne (art. 190 Kodeksu karnego)
  • użycie broni palnej (art. 45 Ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej)
  • wyrób lub posiadanie broni palnej bez zezwolenia (art. 263 Kodeksu karnego)
  • obrona konieczna (art. 25 Kodeksu karnego)
 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji:
  • spowodowanie wypadku komunikacyjnego (art. 177 Kodeksu karnego)
  • prowadzenie samochodu, motocykla, roweru w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (art. 178a Kodeksu karnego)
 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów:
  • fałszerstwo dokumentów (art. 270 Kodeksu karnego)
  • poświadczenie nieprawdy (art. 271 Kodeksu karnego)
 • Inne przestępstwa i wykroczenia:
  • handel narkotykami i substancjami psychotropowymi (art. 59 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)
  • posiadanie narkotyków i substancji zakazanych (art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani)
  • postępowania mandatowe.

Adwokat do spraw karnych – pomoc w czynnościach procesowych

Adwokat Izabela Miryn uczestniczy we wszystkich czynnościach procesowych, takich jak m.in.:

 • przedstawienie zarzutów
 • złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • posiedzenia sądowe
 • posiedzenie aresztowe
 • zażalenie na tymczasowe aresztowanie/zatrzymanie
 • posiedzenie o przedłużenie tymczasowego aresztowani
 • poręczenie majątkowe

Ponadto bierze udział w czynnościach, takich jak m.in.:

 • wyjaśnienia (składane przez podejrzanego lub oskarżonego)
 • przesłuchania świadków
 • wizja lokalna
 • posiedzenie o dobrowolne poddanie się karze
 • warunkowe umorzenie postępowania
 • postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe
 • postępowanie w sprawach o wykroczenia skarbowe
 • postępowanie dotyczące kar porządkowych i środków przymusu, skutkujących pozbawieniem wolności wydanym zarówno w postępowaniu karnym, jak też w innych rodzajach postępowań sądowych

Kwestie, którymi zajmie się adwokat w sprawach karnych

Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych może pomagać w wielu różnych kwestiach związanych z prawem karnym, jak między innymi:

 • Obrona: adwokat może reprezentować swojego klienta w procesie sądowym i bronić go przed zarzutami stawianymi przez prokuraturę
 • Skargi i odwołania: adwokat może pomóc w złożeniu skargi na decyzję prokuratury lub sądu oraz wnieść odwołanie od wyroku sądu
 • Negocjacje i ugody: adwokat może pomóc w negocjowaniu ugody między stronami w celu zakończenia sprawy bez potrzeby procesu sądowego
 • Porady prawne: adwokat może udzielać porad prawnych swoim klientom i wyjaśniać im różne aspekty prawa karnego
 • Współpraca z innymi specjalistami: adwokat specjalizujący się w sprawach karnych może współpracować z innymi specjalistami, takimi jak biegli sądowi, aby pomóc swojemu klientowi w jego sprawie

Jaką rolę spełnia adwokat karny?

Adwokat do spraw karnych może odgrywać ważną rolę w sprawach karnych, w tym:

 • Reprezentacja: Adwokat może reprezentować swojego klienta w sądzie, występować w jego imieniu, przedstawiać jego argumenty i bronić go przed zarzutami
 • Doradztwo prawne: Adwokat może doradzać swojemu klientowi w kwestiach prawnych, w tym w zakresie praw i obowiązków wynikających z oskarżenia, a także może pomóc w zrozumieniu procesu sądowego i postępowania karnego
 • Negocjacje: Adwokat może pomagać swojemu klientowi w negocjacjach z prokuratorem i innymi stronami, w celu uzyskania najlepszego możliwego rozwiązania
 • Pomoc w uzyskaniu dowodów: Adwokat może pomagać swojemu klientowi w uzyskaniu i przedstawianiu dowodów, które popierają jego stanowisko
 • Pomoc w apelacji: Adwokat może pomagać swojemu klientowi w apelacji w przypadku, gdy wyrok jest niekorzystny dla jego klienta

Adwokat może pomóc swojemu klientowi w zachowaniu jego praw i obronie przed zarzutami, a także zapewnić, że postępowanie karne jest prowadzone zgodnie z prawem i w interesie swojego klienta.

Sprawy karne – świadczone usługi

Adwokat sprawy karne Grodzisk Mazowiecki – zakres świadczonych usług:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo)
 • reprezentacja przed sądami w charakterze obrońcy (postępowanie przed sądem I i II instancji)
 • reprezentacja przed sądami  karnymi w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego
 • reprezentacja w toku postępowania wykonawczego (przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
 • porady prawne
 • udział w czynności procesowej, takich jak przesłuchanie, oględziny i inne

Sprawy karne w Grodzisku Mazowieckim pomoże Ci rozwiązać Kancelaria Adwokacka BonaLex.