Kancelaria Bonalex

kancelaria grodzisk mazowiecki

Kontakty z dzieckiem w prawie rodzinnym: ustanowienie, ograniczenie, pozbawienie

W dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do rozwodów i separacji, a kwestia kontaktów z dzieckiem w prawie rodzinnym staje się tematem numer jeden w wielu dyskusjach. Jakie są zasady ustanawiania, ograniczania, a nawet pozbawienia prawa do kontaktów z dzieckiem? Kancelaria BonaLex rozwiewa wątpliwości i przybliża wszelkie ważne informacje w tej delikatnej materii.

 1. Czym w zasadzie jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków, które mają na celu zapewnić dobro oraz wszechstronny rozwój dziecka. Obejmuje to zarówno opiekę nad nim, jak i reprezentowanie go w kontaktach zewnętrznych, decydowanie o jego wychowaniu, edukacji, a także zarządzanie jego majątkiem.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić w sytuacjach, gdy zachodzi realne zagrożenie dla dobra dziecka. Obejmuje to przesłanki takie jak niedochowanie obowiązków wobec dziecka, stosowanie przemocy czy zaniedbanie. W takich przypadkach sąd może zdecydować o tymczasowym lub trwałym ograniczeniu władzy rodzicielskiej.

Z kolei pozbawienie władzy rodzicielskiej to bardziej drastyczny środek, który jest zwykle ostatecznością stosowaną wtedy, gdy istnieje bezpośrednie i poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka. Wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich można złożyć w sytuacjach ekstremalnych, takich jak długotrwałe zaniedbanie, ciężkie przypadki przemocy czy wykorzystywanie dziecka.

Decyzje o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej są zawsze podejmowane przez sąd i powinny być oparte na solidnych dowodach. W takich sprawach zawsze warto skonsultować się z ekspertami w dziedzinie prawa rodzinnego. Jeżeli szukasz sprawdzonego adwokata z Grodziska Mazowieckiego, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią BonaLex.

 1. Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska

Kontakty z dzieckiem i władza rodzicielska są ściśle ze sobą powiązane, ale to różne aspekty prawa rodzinnego. Władza rodzicielska to szerszy zakres obowiązków oraz praw obejmujący między innymi opiekę nad dzieckiem, jego wychowanie i edukację. Kontakty z dzieckiem dotyczą natomiast bezpośredniego dostępu do niego, co jest szczególnie ważne w sytuacjach, gdy rodzice nie mieszkają razem.

Wszelkie restrykcje w kontakcie są możliwe w przypadkach, gdy sąd uznaje, że jest to konieczne dla dobra dziecka. Ograniczenia w kontakcie z dzieckiem czy we władzy rodzicielskiej nie są jednak ostateczne i mogą być zmienione, jeżeli okoliczności ulegną zmianie lub jeżeli rodzic podejmie odpowiednie kroki w celu poprawy swojego zachowania. Wszelkie tego typu kwestie są zawsze rozpatrywane przez sąd, który kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka.

 1. Kiedy ustanawia się kontakt z dzieckiem? Kto się tym zajmuje?

Kontakt z dzieckiem ustanawia się zwykle w sytuacjach, gdy rodzice są w separacji, rozwodzie lub gdy z jakiegoś innego powodu nie mieszkają razem. Celem jest umożliwienie utrzymania relacji dziecka z obojgiem rodziców, co jest ogólnie uznawane za korzystne dla jego rozwoju emocjonalnego i psychologicznego.

Zajmuje się tym sąd rodzinny, który dokonuje analizy konkretnej sytuacji oraz decyduje o formie i częstotliwości kontaktów. Sąd może zdecydować o równym podziale czasu spędzanego z dzieckiem między rodzicami, ale może też ustanowić kontakty w ograniczonej formie, jeżeli jedno z rodziców jest np. nieobecne, niezdolne do sprawowania opieki lub gdy są ku temu inne ważne przesłanki. Rozstrzygnięcia sądowe w tym zakresie są zwykle oparte na różnych dowodach i opiniach, takich jak wywiady z rodzicami, dziećmi, a czasem również opinie biegłych psychologów czy asystentów społecznych.

 1. Ograniczenie kontaktów z dzieckiem – kiedy i w jakim zakresie?

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem jest możliwe w sytuacjach, gdy sąd uzna, że jest to konieczne dla zapewnienia dobra i bezpieczeństwa dziecka. Może ono nastąpić w różnym zakresie, a także na różnych etapach procesu sądowego.

Przesłanki do ograniczenia kontaktów z dzieckiem mogą być różne i zwykle są analizowane indywidualnie dla każdego przypadku. Mogą to być sytuacje, gdzie jeden z rodziców:

 • stosuje przemoc wobec dziecka lub drugiego rodzica,
 • ma problemy z alkoholem lub narkotykami,
 • zaniedbuje dziecko,
 • jest niestabilny emocjonalnie w sposób, który może zagrażać dobru dziecka.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w Art. 113(2) stanowi na ten temat:

§ 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zakazać spotykania się z dzieckiem;

2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

5) zakazać porozumiewania się na odległość.

W niektórych przypadkach sąd może zdecydować o tymczasowym ograniczeniu kontaktów, na przykład do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy lub do czasu zakończenia jakiegoś określonego postępowania.

 1. Co oznacza pozbawienie kontaktów z dzieckiem?

Pozbawienie kontaktów z dzieckiem to skrajna forma ingerencji w relacje rodzinne, która jest zwykle stosowana jako ostateczność. Jako przyczynę takiej decyzji sądu Kodeks rodzinny i opiekuńczy w Art. 113(3) podaje:

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

W praktyce oznacza to, że zakaz kontaktów z dzieckiem nałożony przez sąd stosowany jest, by zapewnić dziecku bezpieczeństwo oraz ma na względzie jego dobro. Uniemożliwia on rodzicowi jakąkolwiek interakcję z dzieckiem, zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią (na przykład przez media społecznościowe czy telefonicznie).

Zakaz kontaktów z dzieckiem jest często łączony z wnioskiem o pozbawienie praw rodzicielskich. Tego typu wnioski są zwykle składane w sytuacjach ekstremalnych, takich jak:

 • ciężkie formy przemocy wobec dziecka,
 • długotrwałe i poważne zaniedbania,
 • wykorzystywanie seksualne,
 • ciężkie przypadki uzależnienia, które uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Tego rodzaju decyzje są zawsze podejmowane przez sąd rodzinny i oparte na szeregu dowodów, takich jak opinie biegłych, zeznania świadków czy dokumentacja medyczna. Ponieważ są to decyzje o dużym ciężarze oraz poważnych konsekwencjach dla całej rodziny, sąd podejmuje je z dużą ostrożnością i tylko wtedy, gdy inne formy interwencji (takie jak ograniczenie władzy rodzicielskiej czy nadzorowane kontakty) okazują się niewystarczające.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *